Органи управління кредитної спілки

 Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. У випадку прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом, функції органів управління кредитної спілки виконує тимчасова адміністрація, що призначається і діє згідно з законодавством. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки (витяг з Статуту)

8.1. Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів.

8.2. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.

8.3. До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:

1) затвердження Статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;

2) обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;

3) затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;

4) прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов’язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;

5) прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;

6) затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комісію, кредитний комітет та правління, а також про інші органи управління, створені за рішенням загальних зборів ;

7) прийняття рішення про створення інших органів управління, крім спостережної ради, правління, кредитного комітету, ревізійної комісії;

8) прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

Спостережна рада кредитної спілки (витяг з Статуту)

9.1. Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України „Про кредитні спілки” , цим Статутом та Положенням про спостережну раду, контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

9.2. До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:

а) затвердження положень про порядок надання послуг членам кредитної спілки;

б) встановлення видів та умов надання кредитною спілкою фінансових послуг своїм членам;

в) затвердження рішень кредитного комітету про надання кредиту у випадках, передбачених відповідним положенням кредитної спілки;

г) визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;

д) прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та/або об’єднаної кредитної спілки і вихід із таких асоціацій та/або об’єднаної кредитної спілки, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів членів кредитної спілки;

е) прийняття рішення про утворення або ліквідацію відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв) та затвердження положень рпо такі відокремлені підрозділи;

є) призначення та звільнення голови та членів правління, членів кредитного комітету а також утворення у складі кредитної спілки структурного підрозділу або визначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю);

ж) визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та цим Статутом;

з) затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;

і) вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці;

ї) приймає рішення про залучення кредитною спілкою на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу.

й) прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціацій кредитних спілок та/або об’єднаної кредитної спілки і вихід із таких асоціацій та/або об’єднаної кредитної спілки;

Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

Повноваження, передбачені пунктами а-з,ї-й цієї статті становлять виключну компетенцію спостережної ради та не можуть бути делеговані Правлінню кредитної спілки.

9.3. Спостережна рада кредитної спілки обирається загальними зборами членів кредитної спілки у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менш як п’ять осіб. Строк повноважень членів спостережної ради визначається загальними зборами членів кредитної спілки. У разі неправомочності загальних зборів або неспроможності обрати новий склад спостережної ради, старий склад виконує свої обовязки до позачергових зборів.

Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із кредитною спілкою.

Діяльність спостережної ради кредитної спілки, що неврегульована цим Статутом, регулюється положенням про спостережну раду кредитної спілки, яке затверджується загальними зборами.

Спостережна рада кредитної спілки утворює в її складі структурний підрозділ або визначає окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).

Служба внутрішнього аудиту (контролю) є структурним підрозділом або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) кредитної спілки.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) підпорядковується спостережній раді кредитної спілки та звітує перед нею.

Порядок діяльності служби внутрішнього аудиту (контролю), її статус, функціональні обов’язки та повноваження визначаються положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке розробляється та затверджується рішенням спостережної ради.

Внутрішній аудит (контроль) кредитної спілки проводиться особами, які мають бездоганну ділову репутацію та досвід роботи не менше ніж два роки. Функції служби внутрішнього аудиту (контролю) визначені частиною другою статті 15 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

Склад Спостережної ради КС «Кредитне товариство»

Голова спостережної ради :     Маслянчук Олег Володимирович

Секретар спостережної ради :  Сметанюк Руслан Михайлович

Члени спостережної ради :      Кушнірик Ярослав Денисович

                                               Кучеренко Юрій Анатолійович

                                               Тетера Георгій Ігнатович

Правління кредитної спілки ( витяг з Статуту)

10.1. Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із кредитною спілкою.

10.2. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету.

Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені цим Статутом до її виключної компетенції.

10.3. Правління вирішує питання про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці на підставі письмової заяви особи (у разі делегування спостережною радою цього повноваження).

10.4. Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень. Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених Законом України „Про кредитні спілки” і, цим Статутом та Положенням про правління.

10.5.Склад та порядок призначення (звільнення) членів правління, розподіл обов’язків між ними, вимоги до їх освіти, досвіду роботи тощо визначаються Положенням про правління, яке затверджується загальними зборами.

10.6. Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.

Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою.

Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

 

Склад правління КС «Кредитне товариство» :

Голова правління : Шкіра Наталія Юріївна

Заступник голови правління : Попова Тетяна Яківна

Секретар правління, головний бухгалтер : Гуцуляк Світлана Євгенівна

 

Кредитний комітет кредитної спілки (витяг з Статуту)

11.1. Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності кредитної спілки.

11.2. Кредитний комітет призначається спостережною радою у складі не менше трьох осіб за умови обов’язкової участі в ньому голови правління.

Порядок призначення кредитного комітету, строк повноважень та порядок його діяльності визначається Положенням про кредитний комітет, яке затверджується загальними зборами.

11.3. Членами кредитного комітету можуть бути члени спостережної ради, члени правління та інші особи. Членам кредитного комітету, що не є членами спостережної ради або правління кредитної спілки, за роботу в кредитному комітеті може передбачатися винагорода, розмір якої визначається спостережною радою залежно від обсягу роботи та кваліфікації члена комітету.

При прийнятті рішення про надання кредиту члену кредитної спілки, якого призначено членом кредитного комітету, такий член кредитного комітету не може брати участь у прийнятті цього рішення.

11.4. До компетенції кредитного комітету належать:

1) розгляд заяв членів кредитної спілки про надання кредитів і прийняття рішень із цих питань;

2) здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;

Вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю, визначається положенням про кредитний комітет.

 

  1. Ревізійна комісія кредитної спілки (витяг з Статуту)

12.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки.

Діяльність ревізійної комісії кредитної спілки, що неврегульована цим Статутом, регулюється Положенням про ревізійну комісію кредитної спілки, яке затверджується загальними зборами.

12.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менш трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Строк повноважень членів ревізійної комісії визначається загальними зборами членів кредитної спілки.

До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають із кредитною спілкою у трудових відносинах.